Sõidumeerikute tehniline kontroll

Oleme akrediteeritud kui pädev mõõtja sõidumeerikute tehnilise kontrolli valdkonnas. Firmas on juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis põhineb EVS-EN ISO 1702o: 2012 nõuetele.

Sõidumeeriku korrektse töö tagamiseks on sisse viidud kõigile “Rahvusvahelisel

maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (AETR)  liitunud riikidele 

ühised nõuded määrusega EMÜ165/2014.

Meie tegevus aluseks on MKM määrus nr.52  vastu võetud  23.10.2017 “Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord”

Sõidumeerikute tehniline kontroll on eriti vastutusrikas tegevus kuna vedaja läbib oma veokiga väga erinevaid maid, mis on sageli täiendavalt kehtestanud erinõudeid või erinevalt tõlgendanud seadusandlust – nõudes seda ka meie vedajatelt ning tehes sageli alusetuid trahve. Püüame võimalikult täpselt järgida  nii seadust  kui ka praktikast ning vedajate kogemustest tulenevaid juhiseid selleks, et vedajal oleks sõidumeerikut kontrolliva ametnikuga võimalikult vähe probleeme.

Taksomeetrite adapteerimine, taatlus ja paigaldus

Millal tuleb tuleb teostada digimeerikute tehnilist kontrolli:

  • peale seadme iga remonti
  • pärast sõidukit iseloomustava teguri muudatust või rehvide ümbermõõdu muudatust
  • kui universaalaeg erineb õigest ajast enam kui 20 minutit
  • kui muutub sõiduki registreerimisnumber
  • vähemalt kord kahe aasta jooksul pärast viimast kontrolli

Teenuste hinnad:

Sõidumeeriku tehniline kontroll koos vajalike tarvikutega: 

Analoog- ja digimeerik: 90+km
Arukas digimeerik: 110+km